Solarni bojleri

 •  U većini objekata neophodno je sačekati određeno vreme da bi topla voda stigla do potrošača. Recirkulacioni vod obezbeđuje da pri otvaranju slavine istog trenutka imate toplu vodu. Vrlo je važno da recirkulacioni vod, kao i odvod tople vode, bude dobro izolovan da bi se sprečio gubitak toplote.

 • Proveriti da li je bojler dobro dimenzionisan u odnosu na potrošnju tople vode
 • Neispravan je elektro grejač
 • Ukoliko je temperatura vode u sistemu centralnog grejanja niža od temperature vode u bojleru, a protok vode u izmenjivaču vode nije kontrolisan ( elektro magnetnim ventilom, pumpom ili manuelno – loptastim ventilom ) može doći do hlađenja vode u bojleru putem izmenjivača toplote
 • Recirkulacioni vod nije izolovan. Pogledati pitanje br.1
 • Proveriti napon struje. Ukoliko je nizak napon, el.grejači neće raditi punim kapacitetom.

 • Prilikom zagrevanja vode u bojleru dolazi do povećanja pritiska. Ukoliko je u dovodu hladne vode pritisak veći od 4 bara, može doći do prevelikog pritiska u samom bojleru ( radni pritisak bojlera je max. 6 bar-a ). Utvrditi da li se voda nalazi ispod sigurnosnog ventila. Sigurnosni ventil je obavezan element u instalaciji bojlera jer je njegova funkcija da, kroz ispuštanje određene količine vode iz bojlera, oslobodi bojler prevelikog pritiska. Jako je važno da sigurnosni ventil bude izbaždaren na 6 bar-a!
 •  Ukoliko se voda nalazi ispod samog bojlera, moguće je da je sigurnosni ventil neispravan. Višak pritiska se mora negde osloboditi i postoji mogućnost da se taj proces odigrao na spoju dve prirubnice. Proveriti položaj gume koja se nalazi između prirubnica.
 • OBAVEZNO je ugraditi regulator pritiska ukoliko je pritisak u dovodu hladne vode veći od 4 bar-a!

 • Usled zagrevanja, vremenom se talože velike količine kamenca oko elektro-grejača, što na kraju rezultuje kvarom grejača. Glavni uzrok je tvrda voda. Preporučuje se ugradnja omekšivača vode na dovodnu cev hladne vode u bojler. Time će se produžiti vek elektro-grejača, magnezijumskih anoda, svih spojeva na prirubnici i samog bojlera.
 • Zbog promenljivog napona može doći do kvara na električnim grejačima.

 • Proveriti da li je osigurač odgovarajući. U uputstvu za upotrebu nalaze se sve informacije o potrebnoj jačini osigurača.
 • Jedan od uzroka može biti i neispravnost grejača.
 • Ukoliko se recirkulaciona pumpa poveže direktno na glavni dovodni kabl električne energije u bojler, može doći do iskakanja osigurača. Obavezno je da se napajanje pumpe električnom energijom omogući sa posebnog voda.

 • Anode su postavljene u neposrednoj blizini električnog grejača. Imaju ulogu da spreče nagomilavanje kamenca na samim grejačima. Time se produžava rad el.grejača i ostvaruje se značajna ušteda električne energije. Kamenac će se taložiti na dnu bojlera, pa je poželjno ispustiti određenu količinu vode na odmuljivaču koji se nalazi na dnu bojlera.

 • Automatika preko svoja tri senzora meri temperature vode u bojleru, solarnom sistemu i sistemu centralnog grejanja. U zavisnosti od izmerene temperature uključiće/isključiti se pumpa (elektro-magnetni ventil) sistema sa najvišom/najnižom temperaturom (Dt = 2 °C)

 • Manuelno putem loptastog ventila koji se nalazi na ulazu izmenjivača ( spiralna cev kroz koju protiče voda iz sistema centralnog grejanja ) u bojleru
 • Putem postojeće automatike, postoje dve mogućnosti. Kada u sistemu centralnog grejanja postoji jedna pumpa koja obezbeđuje protok tople vode, neophodno je ugraditi elektro-magnetni ventil koji će primati signal od automatike. Ukoliko za svaki vod iz kotla postoji posebna pumpa, automatika daje signal pumpi koja se nalazi na vodu od kotla do izmenjivača.


Postoje dva načina:

 • Kada je bojler pod pritiskom – na dnu bojlera postoji odmuljivač ( cev ) kroz koju se ispusti određena količina vode i kamenca koji se skuplja na dnu bojlera
 • Ukoliko dođe do taloženja velike količine kamenca u bojleru, neophodno je isprazniti bojler i skinuti prirubnicu. Kroz taj otvor je omogućeno manuelno uklanjanje kamenca iz bojlera.

 •  Ukoliko je u dovodu hladne vode pritisak veći od 4 bar-a, obavezna je ugradnja regulatora pritiska
 • Pogledati pitanje br.3!

 • Ne! Obavezno je da sigurnosni ventil bude izbaždaren na 6 bar-a,jer je radni pritisak bojlera na 6 bar-a

 • Da

Ponuda meseca

ZAVOLITE ZIMU

hotcold

Vrući popusti za dugu i hladnu zimu
posebne pogodnosti za veće količine

Pozovite nas za više informacija!!!

peletline

peleti

Na prodaju bukov pelet BioEnergy Point - obezbedite ga na vreme

Prodavnica 1

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99

Prodavnica 2

PROKUPLjE

9. oktobar br. 33

tel: 027-326-661
mob: 064-642-66-51

Sedište firme

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99